Tel. 61 814 69 52 [email protected]

Deklaracja dostępności

Wstęp

Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://muzeumlusowo.pl/


Nazwa podmiotu publicznego

Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie


Adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania:

https://muzeumlusowo.pl/

Data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji:

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-22


Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-27


Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:

Deklaracje sporządzono dnia 2019-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Sekcja z danymi kontaktowymi:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Krzyżaniak, [email protected] Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 814 69 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa):

Tomasz Krobski


Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:

[email protected]


Numer telefonu do osoby kontaktowej:

+48 574-171-199


Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo.


Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej:

Dostęp do biura niedostępny, wejście po schodach. Był w użytku podnośnik schodowy, jednak po awarii został zdemontowany przez administratora budynku. W budynku korytarze szerokie, przestrzeń dostępna, wejście do windy na parterze. Wjazd z parteru biurowca do każdego pracownika biura bez progu, korytarze szerokie. Ubikacje nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma potrzeby zastosowanie pochylni i podnośników. Biuro nie wykorzystuje pętli indukcyjnej.

Najbliższe 2 miejsca postojowe znajdują się w odległości 100 metrów od budynku Biura, przy ulicy Rysiej, jednak dojazd jest utrudniony przez nie pochylone przejście dla pieszych. Kolejne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się przy ulicy Świętokrzyskiej, z bardzo dobrą komunikacją z budynkiem Biura. Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza osoby korzystające ze wsparcia psów asystujących. Na miejscu można również skorzystać z usług tłumacza języka migowego, również on-line.


Sekcja z informacjami o aplikacjach:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne:
mObywatel w wersji dla systemu Android
mObywatel w wersji dla systemu iOS.

 

Kontakt

  Ul. Ogrodowa 1, 62-080 Lusowo Tel. 61 814 69 52